Drone vluchten

Drone vluchten

voor inspectie

Drone vluchten

Drone vluchten

voor gedetailleerde foto's

Algemene Voorwaarden Drone-diensten

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: BD-Solutions, gevestigd te 2890 Sint-Amands, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0 505.582.806.

1.2. "Klant": Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van het bedrijf.

1.3. "Drone-diensten": De diensten aangeboden door het bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot luchtfotografie, videografie, inspecties en andere gerelateerde diensten met behulp van drones.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van drone-diensten door de Opdrachtnemer.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend en geldig voor de duur zoals vermeld in de offerte.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van de Opdrachtnemer schriftelijk of elektronisch aanvaardt.

4. Uitvoering van de Diensten

4.1. De Opdrachtnemer zal de drone-diensten naar beste kunnen uitvoeren, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot drones.

4.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de drone-diensten op de beoogde locatie.

5. Tarieven en Betaling

5.1. De tarieven voor de dronediensten worden vastgesteld in de offerte en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie verstrekt door de klant.

6.2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmachtssituaties, technische storingen, of andere omstandigheden buiten de controle van de Opdrachtnemer.

7. Overmacht

7.1. Indien de Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

8. Intellectueel Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Opdrachtnemer geleverde drone-diensten, waaronder maar niet beperkt tot foto's, video's, rapporten en andere documentatie, blijven eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

8.2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die expliciet zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer de geleverde materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken, te distribueren of op enigerlei wijze te exploiteren.

9. Annulering en Wijziging

9.1. Annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk te geschieden en is onderworpen aan de voorwaarden zoals vermeld in de offerte.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

10.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Mechelen.

 

Onze gegevens

BD-Solutions
Emile Verhaerenstraat @ 2890 Sint-Amands
+32 495 33 54 81
info@bd-solutions.be
BE0 505.582.806